Všeobecné obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky při smlouvě o poskytování reklamních služeb

I. Předmět a účel Smlouvy
1.1 Společnost se touto Smlouvou zavazuje zajišťovat po dobu jejího trvání pro klienta reklamní služby včetně propagační činnosti, přičemž rozsah těchto služeb je stanoven dle odstavce II této smlouvy.
1.2 Klient je povinen uhradit společnosti podle této Smlouvy sjednanou odměnu a vždy též všechny výdaje s plněním této Smlouvy spojené, není-li stanoveno jinak.
1.3 Činnost dle čl. 1.1 bude společnost vykonávat na území České republiky, nedohodnou-li se smluvní strany v dodatku dle čl. 3.2 jinak.
1.4 Společnost je oprávněna v rámci této Smlouvy použít k plnění svých závazků třetí osoby, ručí však i v takovém případě za dodržení podmínek této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

II. Služby poskytované společností
2.1 Společnost se zavazuje zajistit pro klienta reklamní a mediální kampaň poskytováním reklamního servisu v rozsahu a lhůtách, které jsou stanoveny touto smlouvou a dalšími prováděcími dokumenty, které se v okamžiku jejich
schválení stávají dodatky této Smlouvy.

III. Povaha Smlouvy, stanovení způsobu a rozsahu jejího plnění
3.1 Tato Smlouva stanoví závazná pravidla spolupráce smluvních stran, která budou ohledně konkrétních činností upřesněna a doplněna číslovanými dodatky ke Smlouvě, které musí být sjednány způsobem v ní stanoveným.
3.2 Konkrétní jednotlivá plnění smlouvy (dále též označovaná jako "produkt") budou sjednávána dodatkem ke smlouvě v jejím rámci. V dodatku musí být sjednán především předmět, rozsah a čas plnění a jeho cena, použitá média, lhůta k plnění, případně další náležitosti k plnění nezbytné, zejména záměr klienta a jeho požadavky na zpracování, nejsou-li již tyto údaje součástí reklamní koncepce.

IV. Práva a povinnosti účastníků
4.1 Klient je povinen:
4.1.1 poskytnout společnosti veškerou potřebnou součinnost, zejména předat včasné, pravdivé, úplné a přehledné informace, zejména marketingové, a předkládat jí podle zvláštních dohod a jejích požadavků veškerý materiál
potřebný pro zpracování návrhů a jejich realizaci
4.1.2 uhradit společnosti řádně a včas úplatu za činnost a náhradu nákladů podle této Smlouvy
4.1.3 předat společnosti všechny podklady a pomůcky potřebné k plnění závazků podle této Smlouvy
4.1.4 splnit veškeré další povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

4.2 Společnost je povinna:
4.2.1 provádět veškeré úkony související se sjednanou činností s vynaložením veškerého možného úsilí a odborné péče, které po ní lze rozumně požadovat;
4.2.2 poskytovat klientovi veškeré podklady a aktuální údaje z průzkumů o vývoji trhu a účinnosti toho kterého druhu reklamy v rozsahu a způsoby, které určuje tato Smlouva;
4.2.3 zpracovat, předložit klientovi vždy do 10 dnů a po jeho schválení dodržovat stanovený harmonogram realizace předmětu této Smlouvy, přičemž případné změny může společnost provést pouze tehdy, pokud zásadním způsobem nenaruší průběh reklamní kampaně a její strategii. Pokud se nepodaří některou činnost dle této Smlouvy realizovat ani ve stanoveném, ani v dodatečném termínu, oznámí to společnost klientovi a platba dle čl. VII. této Smlouvy bude přiměřeně snížena o částku, která je jako cena nerealizované činnosti uvedena v rozpočtu v příloze této Smlouvy.
4.2.4 předat klientovi veškeré výstupní produkty k schválení a korektuře v souladu s čl. V.
4.2.5 upozornit klienta na zřejmou nevhodnost či nesprávnost údajů nebo jiných podkladů poskytnutých klientem
4.2.6 podat neprodleně zprávu klientovi, pokud nebude přechodně nebo trvale schopna vykonávat svou činnost dle této Smlouvy.

V. Odměna společnosti
5.1 Společnosti náleží za činnost podle této Smlouvy finanční odměna specifikovaná touto smlouvou.

VI. Lhůty splatnosti, smluvní pokuty
6.1 Klient je povinen zaplatit společnosti cenu dle čl. V. Podkladem pro placení společnosti ze strany klienta je tato Smlouva včetně dodatků (platby záloh) anebo faktura či dobropis (vyúčtování konečné ceny). Faktury jsou splatné ve lhůtě na nich uvedené, jinak do 14 dnů od jejich vystavení. V případě prodlení s placením je klient povinen společnosti zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý den prodlení.
6.2 Společnost je oprávněna požadovat zálohu až do výše 100 % nákladů na realizovanou část služeb dle této Smlouvy na bankovní účet vedený u České spořitelny a.s. číslo účtu: 2182555339/0800. Po přijetí úhrady vystaví společnost klientovi řádný daňový doklad na celkovou cenu včetně DPH 20%.
6.3 Lhůta k plnění se prodlužuje o dobu prodlení druhého účastníka, pokud jsou tato plnění na sobě závislá nebo pokud může být prodlení účastníka prodlením druhého účastníka způsobeno. Vždy platí, že se lhůta společnosti
k plnění prodlužuje o prodlení klient s placením sjednané ceny.
6.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, na kterou se smluvní pokuta nezapočítává a jejíž výše není výší smluvní pokuty omezena.

VII. Odpovědnost za škodu
7.1 Klient odpovídá společnosti též za škodu způsobenou vadnými podklady nebo pomůckami, jakož i nesplněním povinností dle čl. X. Smlouvy, jinak se odpovědnost účastníků řídí obecně závaznými právními předpisy.

VIII. Vyšší moc
8.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto Smlouvou, pokud bylo způsobeno vyšší mocí.
8.2 Za vyšší moc ve smyslu této Smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.
8.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.
8.4. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

IX. Práva autorů a práva příbuzná právu autorskému
9.1 Klient garantuje, že ke všem jím dodaným materiálům, popř. k jiným jí zajištěným činnostem získal v souladu s autorským zákonem veškerá práva autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů,
jejichž děl, výkonů, záznamů a snímků je užito při realizaci reklam a činností podle této Smlouvy a to ke všem způsobům užití touto Smlouvou specifikovaným. Klient garantuje, že získal práva v takovém rozsahu, že společnost je oprávněna realizovat reklamy a další činnosti dle této Smlouvy, aniž by byla povinna vůči třetím osobám plnit jakékoli povinnosti s výjimkou povinností specifikovaných touto Smlouvou, přičemž tato povinnost a garance klienta se vztahuje na jakékoli třetí osoby i pokud nejsou chráněny autorským zákonem. Povinnosti klienta se vztahují i na získání práv k ochranné známce a průmyslovým a užitným vzorům.
9.2 Pokud společnost realizuje dle této Smlouvy reklamy a jiné činnosti podléhající ochraně autorského zákona, pokud nespadají pod ustanovení článku 9.1., je povinna získat v souladu s autorským zákonem veškerá práva
autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, jejich děl, výkonů, záznamů a snímků je užito při realizaci reklam a jiných činností podle této Smlouvy a to v takovém rozsahu a k těm způsobům
užití, které umožní realizaci předmětu této Smlouvy. Příslušné smlouvy podle autorského zákona uzavírá s oprávněnými subjekty společnost, přičemž veškeré odměny a náhrady za vytvoření a užití děl, výkonů, záznamů a snímků jsou hrazeny z prostředků poskytnutých klientem dle čl. V. této Smlouvy. To se týká také plateb ochranným organizacím autorů a výkonných umělců. Ustanovení článků 9.3. zůstávají tímto nedotčena.
9.3. Ten účastník smlouvy, který užívá reklam, děl, výkonů, záznamů, snímků a jiných činností podléhajících autorskému zákonu, odpovídá za dodržování práv v souvislosti s jím realizovaným užitím děl, výkonů, záznamů a snímků
a garantuje, že jakákoli třetí osoba nevznese vůči druhému účastníku smlouvy jakékoli nároky vzniklé porušením svých práv v souvislosti s takovým užitím. V případě porušení této povinnosti uhradí ten účastník smlouvy, který ji porušil druhému účastníku smlouvy veškerou vzniklou škodu, včetně porušení dobrého jména firmy a nákladů případných soudních sporů.
9.4 Každý účastník smlouvy je povinen upozornit předem na veškeré možné problémy, které by mohly vzniknout v oblasti autorských a příbuzných práv, a na nutné kroky vyplývající ze specifik autorskoprávních nebo jiných obdobných předpisů týkajících se ochrany práv k nehmotným statkům.

X. Přechod vlastnických práv
10.1 Vlastnické právo k veškerým reklamním materiálům zhotoveným dle této Smlouvy včetně hmotných substrátů autorských děl, a také licence k dílům autorským, přechází na klienta až úplným zaplacením sjednané ceny
a nebo odměny.
10.2 V případě, že klient je v prodlení s placením ceny a/nebo odměny, je povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši, odpovídající částce, s jejíž úhradou je klient v prodlení, navýšené o 10%; zaplacením této smluvní
pokuty výhrada vlastnictví, sjednaná ve prospěch společnosti, zaniká.
10.3 Nebezpečí škody na věci nese ten účastník Smlouvy, který má věc v souladu se Smlouvou ve svém držení; má-li však věc být dle Smlouvy předána druhému účastníku a ten předání ve stanovené lhůtě zmaří, nese nebezpečí škody na věci on.

XI. Trvání a zánik smlouvy
11.1 Tato Smlouva se uzavírá se na dobu určitou a to dle přílohy 1 této smlouvy.
11.2 Tato Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána, ze zákonných důvodů, písemnou dohodou smluvních stran nebo dle následujících ustanovení tohoto článku. Případný nárok na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody zůstává při všech případech zániku smlouvy zachován. Klient může smlouvu prodloužit přednostně na další časové období na které byla smlouva poprvé uzavírána s platností všech uvedených ustanovení v případě,
že klient požádá písemnou formou 1 měsíc před skončením smlouvy společnost o prolongaci smlouvy na další období.

11.3. Účastníci smlouvy mohou od ní odstoupit zejména v těchto případech:
11.3.1 klient, pokud:
11.3.1.1 společnost je bez zavinění klienta opakovaně v prodlení s plněním smlouvy nebo toto prodlení trvá déle než jeden měsíc;
11.3.1.2 společnost nesplnila zásadním způsobem nebo opakovaně povinnost danou touto smlouvou.

11.3.2 společnost pokud:
11.3.2.1 klient nezaplatil zálohu nebo splátku ceny či odměny, účtované společností dle čl. V. této smlouvy nebo je opakovaně nebo déle než 1 měsíc v prodlení s jiným plněním dle této Smlouvy.
11.3.2.2 klient nesplnil závažným způsobem své povinnosti dle čl. IX., takže nelze splnit předmět smlouvy a není možné navrhnout pro splnění předmětu náhradní řešení s obdobnými výsledky nebo je z důvodu porušení povinností
klienta dle čl. IX. vůči společnosti nebo klientovi vznesen oprávněný nárok třetí osoby.
11.3.2.3 klient nesplnil zásadním způsobem nebo opakovaně povinnost součinnosti danou touto Smlouvou nebo hrubě porušil jinou povinnost dle této Smlouvy.
11.3.2.4 nesouhlasí-li společnost s připomínkami k produktu a klient na nich trvá.
11.4 Při zániku Smlouvy náleží společnosti odměna za plnění, které již ze Smlouvy realizovala. Zánikem smlouvy nezanikají nároky ze smlouvy již vzniklé, ani nárok na náhradu vzniklé škody a smluvní pokuty.
11.5 Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručeno doporučenou poštou, osobně nebo kurýrem, jsou účinné dnem následujícím po doručení.

XII. Obchodní tajemství
12.1 Účastníci prohlašují obsah této smlouvy za obchodní tajemství a žádný z nich není oprávněn s ním bez souhlasu druhého účastníka seznámit třetí osoby.
12.2 Účastníci se zavazují, že nebudou poskytovat třetím osobám cenové, kalkulační ani jiné údaje, o kterých se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním, a to ani v případě, že by se jinak nejednalo o obchodní
tajemství podle obchodního zákoníku ani o skutečnosti chráněné podle autorskoprávních předpisů nebo podle předpisů o ochraně průmyslového vlastnictví. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
12.3 Ustanovením článků 12.1 a 12.2 není omezeno právo informovat v potřebném rozsahu za účelem plnění této Smlouvy zaměstnance nebo jiné osoby použité k plnění povinností dle smlouvy. Dále se tyto články nevztahují na případy, kdy jde o běžně dostupné informace, dále informace, o nichž nelze rozumně předpokládat, že by druhý účastník trval na jejich utajení, nebo pokud je to jinak nezbytné pro plnění této smlouvy.

XIII. Doručování
13.1 Za den doručení písemnosti dle této smlouvy se považuje též den, kdy bylo přijetí této písemnosti adresátem odmítnuto. Je-li doručováno prostřednictvím pošty doporučeným dopisem na adresu uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou účastník písemně oznámil jako změnu této adresy, za den doručení se též považuje třetí den od oznámení o uložení zásilky na poště, i když se adresát o tom nedozvěděl, nebo den, kdy zásilka byla odeslána zpět jako nedoručitelná, protože účastník se odstěhoval.
13.2 Účastníci výslovně sjednávají, že podle této smlouvy lze písemnosti doručovat též soukromoprávní kurýrní službou.

XIV. Závěrečná ustanovení
14.1 Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků přejímá jedno. V případě pochybností o autentičnosti textu platí, že povinnosti účastníka nesmí být menší a právo nesmí být větší, než je ve vyhotovení smlouvy, které má v držení druhý účastník. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li oběma účastníky parafovány.
14.2 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem, kdy klient uhradí finanční plnění vůči společnosti na základě této smlouvy dle přílohy 1. Úhradou je míněno připsání finančních prostředků na bankovní účet společnosti. Pokud nebude úhrada realizována v době splatnosti, která je stanovena přílohou 1 této smlouvy, stává se smlouva neplatným dokumentem, kterým se není povinna řídit ani jedna ze smluvních stran.
14.3 Účastníci se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této Smlouvy vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti
vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit nebo způsobující její neplatnost. Pokud tuto povinnost poruší, nemohou od Smlouvy odstoupit nebo namítat její neplatnost, i kdyby je k tomu Smlouva jinak opravňovala.
14.4 Pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který účastníci při uzavírání této Smlouvy nepomysleli nebo nemohli pomyslet, mohl být účel této Smlouvy zmařen, jsou účastníci povinni neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy taková skutečnost vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu této Smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některý účastník povinnost uzavřít dodatek k této Smlouvě, může se kterýkoliv účastník obrátit na soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku; jinak se přiměřeně užije ust. § 291 obchodního zákoníku. Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě se považuje též, je-li účastník sice ochoten dodatek uzavřít, avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly.
14.5 Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání této Smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, přičemž nelze postupovat podle čl. 14.4, účastníci prohlašují, že Smlouva je ve zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
14.6 Ve věcech týkajících se plnění této Smlouvy jsou oprávněni jednat
14.6.1 za klienta oprávněný nebo zplnomocněný zástupce, který je uveden na smlouvě.
14.6.2 za společnost: obchodní poradce, který uzavírá s klientem tuto smlouvu.
14.7 Osoby uvedené v čl. 14.6 však bez dalšího nejsou oprávněny ujednávat změny smlouvy, nejsou-li k tomu oprávněny podle zákona nebo na základě zvláštní plné moci.
14.8 Tuto Smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou, přičemž podpisy zástupců obou stran musí být na téže listině. Změny Smlouvy musí být číslovány a jako dohoda o změně této Smlouvy musí být výslovně označeny.
Totéž platí pro dodatky dle čl. 3.2.
14.8. Tato Smlouva se řídí obchodním zákoníkem; neobsahuje-li jiná ustanovení, použijí se přiměřeně zejména ust. § 577 a násl. a 536 a násl. cit. zákona. V otázkách autorskoprávních se smlouva řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb. a občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.